peteg's blog - AYAD - HCMC - Cafes - 2007 11 09 TrungNguyen DaLat

Café Trung Nguyên, 53A Phù Dổng Thiên Vương, Đà Lạt.

/AYAD/HCMC/Cafes | Link

An incredibly cute three-story house that would be right at home in the Blue Mountains in Australia. A cà phê sữa đá #5 costs just 13 kilođồng, fully 7 kilođồng less than in Hồ Chí Minh City.